Chính sách, yêu cầu đối với khách hàng sử dụng:

- Chịu trách nhiệm về link mà bạn rút gọn thông qua nền tảng của chúng tôi.

- Không sử dụng nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo, các nội dung văn hóa đồ trụy hay các nội dung trái pháp luật.

- Không kích động, chống phá nhà nước hay cá nhân.

- Không dùng đường link để bán các sản phẩm có nguy cơ gây hại cho người sử dụng.

- Chúng tôi có quyền xóa, sửa các nội dung hoặc đừng link nếu vi phạm các yêu cầu trên.

- Chúng tôi không có trách nhiệm phải thông báo về việc xóa bỏ hay sửa các đường link.